Masz pytania? Zadzwoń 509 845 021 lub napisz

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego wobeline.pl z dnia 22.05.2018

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki zakupów w sklepie internetowym "wobeline.pl" („Sklep”) będącym własnością firmy WOBELINE Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym przy ul. Dębowej 18, NIP 8961533687, Regon 022114130, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457502, tel.: 509845021, 792238380, adres e-mail: bok@wobeline.pl („Sprzedawca”), w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów („Klient”) i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz zawierania umów sprzedaży („Umowa”).
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Niezakłócone korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadania przeglądarki internetowej z obsługą Javascript np. Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej
b) posiadania ekranu o minimalnej rozdzielczość 1024 x 768 pikseli.
4. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu
5. Regulamin dostępny jest dla Klientów w każdym czasie po uaktywnieniu hiperłącza (inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) do Regulaminu znajdującego się na głównej stronie Sklepu. Klient ma możliwość pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk.
6. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep („Towary”) podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady Rejestracji w Sklepie wobeline.pl

1. Korzystając ze Sklepu Klient może dokonać rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego po uaktywnieniu hiperłącza na głównej stronie Sklepu.
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych jako dane obowiązkowe.
3.  Rejestracja nie jest wymogiem zawarcia Umowy, a tylko opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu przy kolejnych zakupach.  Zakupu Towaru można dokonać bez wcześniejszej rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym wobeline.pl podczas składania zamówienia czy zakładania konta Klienta  przetwarzane są przez Wobeline Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym, ul. Dębowa 18, która jest Administratorem danych, zgodnie z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Sklepu wobeline.pl
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy oraz jej realizacji, a za wyraźną odrębną zgodą Klienta do przekazywania informacji o nowościach i promocjach Sklepu
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez wysłanie odpowiedniego zgłoszenia w formie pisemnej  na adres rejestracyjny Wobeline Sp. z o.o. lub emailem na adres bok@wobeline.pl
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu wobeline.pl poświęconej Polityce prywatności.

§ 4.  Procedura zawarcia Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu wobeline.pl należy wejść na stronę internetową www.wobeline.pl, umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
2. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, a zawierać będzie ono informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
c) wybranej metody płatności
d) wybranego sposobu dostawy
e) czasu dostawy
4. W celu wysłania zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”  
5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zatytułowana „Nowe zamówienie X”, gdzie X oznacza numer zamówienia, zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres email.
7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

§ 5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny ustalony z Klientem sposób.
3. Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia a przed jego złożeniem.
4. Zamówienia realizowane są w terminach określonych podczas składania zamówienia. Za zgodą Klienta zamówienie może zostać zrealizowane w innym uzgodnionym wcześniej z Klientem terminie, zwłaszcza w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6.  Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
2. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) pobranie - płatność przy odbiorze u kuriera,  
b) przelew - płatność z góry na rachunek bankowy nr 89 1030 0019 0109 8503 0010 7408
c) płatność przelewem on-line - płatność z góry za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayU. Po dokonaniu zamówienia zostaną Państwo automatycznie przekierowani do serwisu transakcyjnego , gdzie należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
d) karta kredytowa - płatność z góry dla osób posiadających kartę kredytową typu Visa i Mastercard. Po dokonaniu zamówienia zostaną Państwo automatycznie przekierowani do serwisu transakcyjnego PayU, gdzie należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Karta kredytowa/ płatnicza zostaje obciążona w momencie płatności.
e) raty za pośrednictwem banku Santander. Po dokonaniu zamówienia zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę banku Santander, gdzie należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
f) płatność bonem - płatność bezgotówkowa bonem otrzymanym od naszego Sklepu

§ 7.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który udostępniamy na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Klientowi Towaru.
3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nasz Sklep).
5. Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Sprzedawca , jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Zakupiony Towar należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
9. Towar należy zwrócić na adres : Wobeline Sp. z o.o., ul. Dębowa 18, 55-040 Tyniec Mały
10. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 

 § 8.  Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność dostarczonych Towarów z Umową.
3 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi.
4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę  Towaru  na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 3.
5. W przypadku wystąpienia wad, o których mowa w ust. 2, Klientowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny Towaru lub, w sytuacji gdy wada Towaru jest istotna, odstąpienia od Umowy.
6. Kupujący korzystający z uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres: Wobeline Sp. z o.o., ul. Dębowa 18, 55-040 Tyniec Mały. Do odsyłanego Towaru należy załączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji.
7.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@wobeline.pl. Sklep  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni oraz poinformowania Klienta o dalszym postępowaniu.
8. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 9.  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu lub mailowo na adres bok@wobeline.pl podając w niej swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

§ 10.  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Pobierz plik odstąpienie od umowy

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl